VI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W czwartek 28 marca odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Lubawa z udziałem sołtysów kadencji 2015-2019. Na zakończenie posiedzenia wójt gminy Tomasz Ewertowski oraz przewodniczący Rady Jan Laskowski podziękowali włodarzom wsi za 4-letnią pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz współdziałanie z samorządem gminnym. Wybory sołtysów i rad sołeckich rozpoczną się 8 kwietnia i potrwają do 29 kwietnia.

W VI zwyczajnej sesji uczestniczyło 14 radnych, którzy podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025, zmiany uchwały budżetowej,udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego, udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Lubawa, Statutu Gminy Lubawa.

Przyjęto sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa za 2018 rok oraz sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań. (mz)