III sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

12 grudnia odbyła się III zwyczajna Rady Gminy Lubawa. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Po przedstawieniu sprawozdania wójta między sesjami radni podjęli szereg uchwał między innymi w sprawach zmiany wieloletniej Prognozy  Finansowej na lata  2018-2023.

Dokonano zmiany ustawy budżetowej - podwyższono kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem” Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023, określono zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych  wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” i ustalono wieloletni gminny program osłonowy  w tym zakresie.

Podjęto uchwały w sprawie programu  współpracy  Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Mortegi. Zatwierdzono plan pracy Komisji Rady na 2019 oraz plan pracy Rady na przyszły rok.

(mz)