I sesja VIII Kadencji Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

Pierwsza sesja VIII kadencji Rady Gminy Lubawa odbyła się 22 listopada. Z upoważnienia Komisarza Wyborczego w Elblągu obrady otworzył radny senior Benedykt Czarnecki, który do czasu wyboru Przewodniczącego przewodniczył obradom.

Zgodnie z porządkiem obrad zaproponowanym przez Komisarza Wyborczego Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Agnieszka Miesikowska wręczyła radnym i wójtowi zaświadczenia o wyborze. Następnie radni złożyli ślubowanie, które jest warunkiem ważności rozpoczęcia wykonywania mandatu radnego.

W dalszej części obrad Rada Gminy przyjęła ślubowanie Tomasza Ewertowskiego, ponownie wybranego na stanowisko Wójta Gminy Lubawa.

Wójt podziękował mieszkańcom za zaufanie i zadeklarował kontynuację dotychczasowej pracy, której celem nadrzędnym jest dobro publiczne oraz pomyślność mieszkańców gminy. Stwierdził, że zaufanie, jakim obdarzyli go wyborcy jest wyróżnieniem, zarazem odpowiedzialnością.

Następnie odbyły się wybory Komisji Skrutacyjnej w składzie: Joachim Dutkiewicz, Mirosław Tomaszewski i Piotr Karczewski.

Jako kandydata na Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszono kandydaturę radnego Jana Laskowskiego, na którego w głosowaniu tajnym głos oddało 15 radnych.

Powołano również dwóch wiceprzewodniczących. Radni zgłosili tylko dwóch kandydatów - Benedykta Czarneckiego i Jana Licznerskiego, którzy otrzymali po 15 głosów w głosowaniu tajnym.

(mz)