XXXVII sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W piątek 29 czerwca odbyła się ostatnia przed wakacjami sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 14 radnych, którzy m.in. przyjęli informację o stanie zaawansowania inwestycji w gminie Lubawa oraz Raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 za 2017 rok.

Podjęte zostały uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023, zmiany uchwały budżetowej, dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Lubawa instrumentem płatniczym, ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Lubawa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania udzielonej dotacji, ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lubawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zgodnie z ustawą Sejmu z 10 maja  br. radni zmniejszyli  wynagrodzenie Wójta Gminy Lubawa.

W sprawozdaniu z działalności między sesjami wójt m.in. poinformował o rozstrzygnięciu konkursów na stanowisko dyrektora w Szkołach Podstawowych w Rożentalu, Kazanicach i Grabowie-Wałdykach. Placówkami zarządzać będą: Marek Józefowicz, Marcin Jackowski i Sławomir Szczawiński. Rozstrzygnięty został także przetarg na budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną w Szkole Podstawowej w Tuszewie.

Wójt poinformował, że wkrótce zostanie wyłoniony wykonawca budowy hali sportowej w miejscowości Byszwałd. (mz)