Sesja z absolutorium

Opublikowano:

We wtorek 29 maja odbyła się XXXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi - Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2017 r. Na 13 obecnych radnych wszyscy jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.

Zrealizowane dochody budżetowe wykonano w 99,7% uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące wykonano w 96,2% planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 96,5% planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące w 82%, majątkowe w 18%.

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosiła 1,5% do dochodów wykonanych w 2017. W minionym roku Gmina zrealizowała inwestycje za łączną kwotę prawie 10 mln zł.

Po udzieleniu absolutorium, podziękowaniach od radnych głos zabrał wójt Tomasz Ewertowski.
Dziękuję Radzie za udzielone absolutorium. Dziękuję za współpracę pracownikom i współpracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa, Radzie Gminy, sołtysom i radom sołeckim, Ochotniczym Strażom Pożarnym, Ludowym Zespołom Sportowym, Kołom Gospodyń Wiejskich oraz przedsiębiorcom – dodał.
- Miniony rok był rokiem wyjątkowym. Gmina rozwija się bardzo dynamicznie. Zostaliśmy zauważeni w skali kraju otrzymując nominację do konkursu TVP „Wójt Roku”. W Polsce funkcjonuje ponad 1500 gmin wiejskich, a więc samo znalezienie się w dziesiątce laureatów jest ogromnym wyróżnieniem.

Wójt w kilku słowach podsumował także miniony rok budżetowy i ogólną sytuację gminy. Podkreślił, że sytuacja finansowa, gospodarcza i społeczna gminy jest bardzo dobra. Stwarza to możliwość dalszego dynamicznego rozwoju.
- Jesteśmy przygotowani, zarówno finansowo jak i projektowo na realizację kolejnych milionowych inwestycji, zarówno w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, utrzymania dróg czy infrastruktury sportowej - dodał wójt. 

(mz)