XLV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

W minioną środę odbyła się XLV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Po zatwierdzeniu porządku obrad i sprawozdaniu z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami, odbyła się uroczystość pożegnania Prezesów: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Stefana Pankowskiego  i Lubawskiego  Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Andrzeja Tykarskiego, którzy odeszli na emeryturę.

Na ich miejsce Rady Nadzorcze spółek w dniu dzisiejszym tj.  27  kwietnia powierzą obowiązki stosownie - Bolesławowi Zawadzkiemu PWiK i Genowefie Surdykowskiej LTBS.

W następnym punkcie miała odbyć się dyskusja nad stanem dróg powiatowych w mieście z udziałem zaproszonych członków Zarządu Powiatu Iławskiego. Niestety członkowie Zarządu Powiatu nie dotarli na sesję.
W kolejnym punkcie obrad radni przyjęli sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Lubawa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017. Sprawozdanie  zostało omówione  na komisji rady miasta i radni przyjęli sprawozdanie 13  głosami.

Radni dokonali oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Miejskiej Lubawa. Po opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,  radni przyjęli jednogłośnie  sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie za rok 2017.  

Podjęto uchwały:
Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe, rachunku wyniku wraz z rocznym raportem ekonomiczno–finansowym za 2017 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie.
Zmieniono uchwałę w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego (kwota pozostała taka sama 150 tys.)
Przyjęto "Program Ochrony Środowiska miasta Lubawa do roku 2020", wykonany przez  specjalistę z Olsztyna - Roberta Boguckiego.
Dokonano zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Lubawa w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow”, (zmiany uchwalone w roku 2015)

Udzielono Niepublicznemu Zakładowi Opieki Długoterminowej pw. „Szpital św. Jerzego” w Lubawie dotacji celowych z budżetu miasta Lubawa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w kwocie  40 tys.  złotych.  

Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w Lubawie udzielono dotacji celowej z budżetu miasta Lubawa na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w kwocie 60 tys. złotych.
Przyjęto do realizacji program zdrowotny o nazwie: „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom na lata 2018 – 2019”, Gmina Miejska Lubawa już od 4 lat realizuje ten program.
Określono zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Lubawa.
Zmieniono uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Lubawa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Wprowadzono  nowe  stawki opłaty targowej przy ul. Kopernika.
Przyjęto Program „Lubawska Karta Mieszkańca”. Program  skierowany jest do  dorosłych mieszkańców Lubawy, którzy rozliczają podatek od osób fizycznych w Urzędzie  Skarbowym w Iławie.
Radni dokonali zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2018 – 2039, zmian w budżecie miasta Lubawa na 2018 rok, zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Lubawa w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

W punkcie Pytania i wolne wnioski mieszkaniec Lubawy Mateusz Szauer, skierował dwa pytania do burmistrza, na które udzielono odpowiedzi (pytania i odpowiedzi w materiale  filmowym z sesji).
Na zakończenie podjęto uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Lubawa -  Danuty Szczepańskiej, która przeszła na emeryturę. Funkcję skarbnika pełniła od 1992 roku. Z dniem 1 maja zastąpi ją Honorata Muszyńska, która pracowała m.in. jako główna księgowa Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka Kultury i aktualnie Kierownik Referatu Finansowego w Urzędzie Miasta od 2013 roku. (mz)