XXXV sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W czwartek 29 marca odbyła się XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 15 radnych, którzy podjęli uchwały w sprawach: zmiany uchwały budżetowej, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego, przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Lubawa, udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, podziału gminy Lubawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, podziału Gminy Lubawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubawa, przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubawa.

Radni, na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego podjęli także uchwałę o nadaniu imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej w Sampławie. Obecna na sesji dyrektor szkoły w towarzystwie dwóch uczniów szkoły, podziękowała radnym i wręczyła zaproszenia na uroczystość nadania imienia oraz poświęcenia sztandaru, która odbędzie się 22 maja o godz. 10:00.

Wójt w sprawozdaniu z działalności między sesjami poinformował, m.in. o podpisanej umowie na przebudowę drogi gminnej Omule-Szczepankowo w miejscowości Omule oraz rozstrzygniętych przetargach na przebudowę drogi gminnej  w miejscowości Prątnica oraz drogi gminnej  w miejscowości Łążyn.

(mz)