XXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

30 stycznia odbyła się XXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyło 13 radnych.

Do porządku sesji radni, na prośbę wójta, wprowadzili dwa dodatkowe punkty dotyczące pomocy finansowej dla powiatu iławskiego i pomocy rzeczowej dla powiatu iławskiego. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. Radni przyjęli informacje o stanie ochrony p.poż. W dalszej części sesji radni uchwalili zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023 oraz dokonali zmiany uchwały budżetowej.

Zmienili uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, podjęli uchwałę Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Lubawa na lata 2018-2020, zatwierdzili m.in. uchwały o udzieleniu pomocy finansowej i rzeczowej powiatowi iławskiemu - 20 tys. zł. na zakup samochodu na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych, 180 tys. zł – na pomoc rzeczową w postaci realizacji zadania „Utwardzenia drogi w Prątnicy". (mz)