XXXI sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, która odbyła się środę 29 listopada, rozpoczęła się od uroczystego podziękowania za współpracę i pożegnania odchodzącego na emeryturę st. bryg. Macieja Jasińskiego, komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. W imieniu Rady oraz mieszkańców gminy głos zabrał wójt Gminy - Tomasz Ewertowski, który w kilku słowach podziękował komendantowi za niemal 10 lat owocnej współpracy oraz życzył pomyślności w realizacji życiowych planów. Ustępujący komendant podziękował wszystkim za współpracę, wsparcie i pomoc w trakcie pełnionej służby.

W dalszej części sesji radni podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022, zmiany uchwały budżetowej, stawek podatku od nieruchomości, zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Radni przyjęli także Program współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 oraz zatwierdzili plan pracy Rady i plany pracy Komisji Rady na 2018 rok. (mz)