„Szkoła Wierna Dziedzictwu”

Opublikowano:

Miło nam poinformować, że w październiku bieżącego roku Zespół Szkół w Lubawie otrzymał Certyfikat przyznawany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty: „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Mogły się o niego ubiegać przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne oraz placówki wszystkich typów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. 

Certyfikaty były przyznawane po raz pierwszy i dla wszystkich szkół, które spełniły wymogi formalne i przeszły pomyślą weryfikację. Nasze starania o przyznanie Certyfikatu rozpoczęły się złożeniem odpowiedniego wniosku, w grudniu ubiegłego roku a zakończyły sporządzeniem sprawozdania (lipiec 2017). Koordynatorami przedsięwzięcia były panie Katarzyna Bartkowska i Aleksandra Zimnicka. Przyznając nam Certyfikat, uznano, że spełniamy wymogi, określone regulaminem przyznania Certyfikatu, m.in.:

W Zespole Szkół kształtujemy wśród uczniów tożsamość narodową, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwo  w pielęgnowaniu tradycji,

Promujemy postawy patriotyczne, 

Doskonalimy procesy dydaktyczne i wychowawcze, 

Tworzymy klimat społeczny sprzyjający rozwojowi, osiąganiu sukcesów i wspierający poczucie własnej wartości, 

Współdziałamy z rodzicami i społecznością  lokalną,

Upowszechniamy wiedzę na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju,

Rozwijamy uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym  i państwowym,

Wydobywamy  wartości tkwiące we własnym regionie w aspekcie „małej ojczyzny”,

Inicjujemy i prowadzimy działania o różnym zasięgu terytorialnym w ramach ubiegania się o Certyfikat (np. uroczystości, konkursy, turnieje, rajdy, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia terenowe – odwiedzanie miejsc pamięci narodowej, wycieczki do muzeum, miejsc  o znaczeniu historycznym i kulturalnym, itp.),

Upowszechniamy ideę pamięci narodowej oraz prowadzimy działalność związaną  z upamiętnianiem miejsc walk  i męczeństwa Narodu Polskiego, 

Informujemy społeczność o realizowanych zadaniach (informacje w prasie, na stronach internetowych, itp.),

Systematycznie dokumentujemy i upowszechniamy nasze działania. 

Oceny działań naszej szkoły dokonała Kapituła Konkursu powołana przez Warmińsko– Mazurskiego Kuratora Oświaty, pana Krzysztofa Marka Nowackiego, w skład której weszły przedstawiciele następujących instytucji:

1. Kuratorium Oświaty w Olsztynie,

2. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4. Delegatura IPN w Olsztynie

Nasze sprawozdanie opierało się o opis działań podejmowanych przez Zespół Szkół w okresie ostatnich kilku lat, czyli m.in.:

- Organizacja wycieczek propagujących wiedzę o  lokalnych miejscach pamięci,

- Organizowanie spotkań z pracownikami IPN,

- Organizowanie konkursów historycznych, w tym o tematyce regionalnej oraz uczestnictwo w konkursach pozaszkolnych,

- Organizacja montaży słowno-muzycznych poświęconych Lubawie,

- Organizacja konkursu na najlepszą inscenizację legend Ziemi Lubawskiej,

- Organizacja akademii szkolnych poświęconych tematyce historycznej, narodowej, upamiętniającej nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół,

- Organizacja spotkań  - żywa lekcja historii,

- Współpraca z Biblioteką Miejską w Lubawie ukierunkowana na kultywowanie wiedzy historycznej w aspekcie regionalnym,

- Organizacja pogadanek poświęconych Ziemi Lubawskiej,

- Złożenie wniosku o udziale Zespołu Szkół w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa,

- Udział w międzynarodowej konferencji pt.: „Kopernik na Ziemi Lubawskiej”,

- Wycieczka do Biblioteki Narodowej i Muzeum Powstania Warszawskiego,

- Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa,

- Organizacja szkolnych konkursów: mitologicznych, recytatorskich, literackich i udział młodzieży w konkursach pozaszkolnych,

- Ekspozycja w Bibliotece Zespołu Szkół tablic – „Wybitni absolwenci”.

- Udział Zespołu Szkół w inicjatywie Zakopania Kapsuły Czasu na Rynku w Lubawie.

- Popularyzacja i archiwizacja działań związanych z pracą ukierunkowaną na zdobycie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Certyfikat jest nam przyznany na okres 3 lat. Po upływie tego czasu mamy prawo ponownie ubiegać się o ten dokument. Certyfikat nadaje rangę przedsięwzięciom podejmowanym przez naszą szkołę, która staje się wzorem do naśladowania. Uzyskuje ona prawo posługiwania się tytułem w oficjalnych sytuacjach. Ponadto zostaje wpisana do rejestru Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Rejestr ten jest publikowany na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Zespół Szkół w Lubawie  
foto mz