XXVIII sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W piątek 8 września odbyła się XXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyło 14  radnych. Wójt Tomasz Ewertowski, w sprawozdaniu z działalności pomiędzy sesjami, poinformował zebranych o powierzeniu Dariuszowi Liberackiemu stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Prątnicy, a Marcinowi Jackowskiemu pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Kazanicach.

W omawianym okresie, m.in. dokonano odbioru przebudowy drogi gminnej o długości 2,6 km oraz odbioru przebudowy chodnika w Grabowie. Została także podpisana umowa z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na utworzenie Klubu „Senior” w Złotowie. Na ten cel Gmina pozyskała 150 tys. zł w ramach Programu Wieloletniego „Senior” na lata 2015-2020. Wójt przypomniał, że 2 września jednostka OSP w Łążynie obchodziła Jubileusz 105-lecia istnienia połączony z nadaniem sztandaru oraz przekazaniem wozu pożarniczego. 

W punkcie zapytania mieszkaniec Sampławy zadał pytanie p. radnej Barbarze Dejna. Dlaczego szkoła w Samplawie nie ma swojego patrona? Pani radna w odpowiedzi poinformowała, że już zainicjowane zostały wstępne konsultacje w tym zakresie w szkole. Sprawa omawiana była między innymi podczas festynu wiejskiego, ale wybór patrona szkoły w Sampławie przed wprowadzeniem reformy szkolnictwa i likwidacji gimnazjum byłby bezsensowny - odpowiedziała radna Barbara Dejna.

Następnie radni uchwalili uchwały dotyczące: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy, w sprawie przekształcenia Zespołów Szkół w Prątnicy, Grabowie-Wałdykach,  Kazanicach i Sampławie w Szkoły Podstawowe. Uchwały te są konsekwencją reformy oświaty likwidującej gimnazja na rzecz 8-letnich szkół podstawowych. Kolejne uchwały odnosiły się do ustalenia opłaty za wpis do rejestrów żłobków i klubów dziecięcych oraz planu nadzoru i kontroli jakości oraz warunków w żłobkach i klubach dziecięcych spełniających opiekę nad dziećmi do lat 3. 

Na zakończenie Wójt ustosunkował się do pytań m.in. sołtysa Pomierek, dotyczących złego stanu drogi w miejscowości i jej odwodnienia. Wójt zwrócił uwagę, że inwestycja ta jest ujęta w budżecie, ale do tej pory nie może być zrealizowana z powodu braku porozumienia wśród mieszkańców Pomierek w kwestii udostępnienia gruntów w celu odwodnienia drogi. Jeśli do takiego porozumienia nie dojdzie Rada Gminy przeznaczy te pieniądze na inną inwestycję. (mz)